[2021] Tuần 7 & 8 – Hết TẾT: Nghỉ dưỡng ở An Lâm Retreats Saigon, quay lại tập luyện!

Con cái đã đi học trở lại! Phụ huynh đã được giải phóng! Sướng quá má ơi! Hai hôm nay mình cố gắng giải quyết hết các công việc bị tồn đọn. Đến giờ mới có thời gian chia sẻ vài dòng trên blog cập nhật tình hình chơi Tết hai tuần vừa qua. Hết …

Bài viết [2021] Tuần 7 & 8 – Hết TẾT: Nghỉ dưỡng ở An Lâm Retreats Saigon, quay lại tập luyện! bởi Thuận Bùi được đăng trên Yêu Chạy Bộ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *